مطالعات مجتمع توریستی هتل

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در حال بارگذاری
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
Word
1.17 MB
222 صفحه
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

مطالعات مجتمع توریستی هتل

چکیده ۴
مقدمه ۲۰
فصل اول : مطالعات اقلیمی و تاریخی تهران مطالعات مجتمع توریستی – هتل
۱-۱ مطالعات تاریخی ۲۲
۲-۱ مطالعات اقلیمی ۲۷
۱-۲-۱ موقعیت جغرافیایی تهران ۲۷
۲-۲-۱ وضعیت زمین شناسی و زلزله تهران ۲۸
۳-۲-۱ تقسیمات اقلیمی ۲۹
۴-۲-۱ وضعیت آب و هوایی منطقه ۳۰
۱-۴-۲-۱ دما و رطوبت هوا ۳۰
۲-۴-۲-۱ بارندگی ۳۲
۳-۴-۲-۱ باد ۳۳
۴-۴-۲-۱ تابش آفتاب ۳۶
۵-۲-۱ پیشنهادات ماهاتی و بیو کلیماتیک ساختمانی ۳۸
۶-۲-۱ جهت گیری استقرار ساختمان ۴۱
۷-۲-۱ راه کارهایی در جهت رفع توافق اهداف طرح و عوامل آب و هوایی و اقلیمی۴۳
۱-۷-۲-۱ از نظر ایده های طراحی ۴۳

۲-۷-۲-۱ استقرار بهینه نسبت به وزش باد ۴۵
۳-۷-۲-۱ استقرار بهینه نسبت به موقعیت خورشید ۴۵
۴-۷-۲-۱ از نظر تناسبات ۴۶
فصل دوم : جهانگردی و صنعت توریسم مطالعات مجتمع توریستی – هتل
جهانگردی و صنعت توریسم ۴۸
۱-۲ مفهوم جهانگردی ۴۸
۱-۱-۲ قطع نامه سازمان ملل متحد راجع به جهانگرد ۵۱
۲-۲ اهمیت جهانگردی در سطح جهان ۵۲
۳-۲ اهداف توسعه صنعت جهانگردی در ایران ۵۳
۴-۲ استرانژی بخش جهانگردی ۵۴
۵-۲ سیاستهای کلی ۵۵
۶-۲ سیاستهای اجرایی ۵۵

۷-۲ شیوه های جذب جهانگردان خارجی به ایران ۵۸
۸-۲ جایگاه و اهمیت جهانگردی در ابعاد داخلی و خارجی آن ۶۰
۹-۲ تاریخچه جهانگردی در ایران ۶۲
۱-۹-۲ پیدایش و روند توسعه جهانگردی در ایران ۶۴
۲-۹-۲ نگاهی به وضعیت توریسم در ایران ۶۵
۳-۹-۲ وضعیت توریسم داخلی « ایرانگردی » در ایران ۶۷
۱۰-۲ مشکلات فعلی صنعت توریسم در ایران ۶۹
۱۱-۲ آثار و تبعات توریسم بر سنت و فرهنگ بومی در ایران ۷۱
۱۲-۲ ضرورت احیاء و توسعه قطبهای سیاحتی و زیارتی ۷۲
۱۳-۲ ایرانگردی و محیط زیست ۷۳
۱۴-۲ تسهیلات جهانگردی ۷۴
۱۵-۲ سیر و سیاحت و جاذبه های گردشگری در ایران ۷۵

۱۶-۲ مکانهای جلب جهانگرد ۷۸
۱۷-۲ پیوند جغرافیا با فعالیتهای توریست ۸۰
۱۸-۲ ابعاد اقتصادی توریسم ۸۲
۱۹-۲ عوامل مؤثر در توسعه توریسم ۸۳
فصل سوم : سیر تحول وشناخت هتل مطالعات مجتمع توریستی – هتل
۱-۳ اقامتگاهها در اوایل و ماقبل اسلام ۹۰
۲-۳ اقامتگاهها بعد از اسلام ۹۱
۳-۳ اقامتگاهها در دوران اعراب مسلمان ۹۲
۴-۳ اقامتگاهها در عصر تیموریان ۹۷
۵-۳ کاروانسراهای ایران ۹۸
۱-۵-۳ معماری انواع کاروانسراها ۱۰۱
۲-۵-۳ هتل در عصر پهلوی ۱۰۲

۶-۳ تعاریف مرسوم از مراکز اقامتی و پذیرائی ۱۰۷
۱-۶-۳ هتل ۱۰۸
۲-۶-۳ متل ۱۰۹
۳-۶-۳ میهمانسرا ۱۰۹
۴-۶-۳ مهمانپذیر ۱۱۰
۵-۶-۳ هتل پانسیون ۱۱۰
۶-۶-۳ زائر سرا یا خانه زواری ۱۱۱
۷-۶-۳ مراکز جهانگردی ۱۱۱
۸-۶-۳ نوتل ۱۱۲
۹-۶-۳ خانه ییلاقی ۱۱۲
فصل چهارم : انواع هتل و بررسی ضوابط مطالعات مجتمع توریستی – هتل
۱-۴ هتل داری ۱۱۴

۲-۴ انواع هتل ها ۱۱۴
۱-۲-۴ دسته بندی هتلها از نظر تعداد واحد اقامتی ۱۱۴
۲-۲-۴ دسته بندی هتلها از نظر کیفیت و طرح ۱۱۵
۳-۲-۴ دسته بندی هتلها از لحاظ نوع فعالیت ۱۱۵
۱-۳-۲-۴ هتلهای مرکز شهر ۱۱۶
۲-۳-۲-۴ هتلهای اطراف شهر ۱۱۸
۳-۳-۲-۴ هتلهای تفریحی ۱۱۹
۳-۴ هتلهای مجامع ۱۱۹
۴-۴ هتلهای اقامتی ۱۲۰
فصل پنجم : معرفی فضاهای کالبدی هتل مطالعات مجتمع توریستی – هتل
۱-۵ ایدئوگرامهای اولیه در طراحی ۱۳۷
۱-۱-۵ تیپ بندی هتلها ۱۳۷

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه توریستی تفریحی ۲۰۰ صفحه

۲-۱-۵ خواسته های مورد نیاز در طراحی هتل ۱۳۷
۳-۱-۵ تجزیه و تحلیل فضاها ۱۳۸
۴-۱-۵ اصول طراحی سایت ۱۳۸
۵-۱-۵ اطلاعات اولیه قبل از طراحی ۱۳۹
۲-۵ برآورد و برنامه ریزی بر اساس هزینه ها ۱۳۹
۱-۲-۵ انواع نیازها و عملکردها ۱۳۹
۲-۲-۵ ارزیابی ابتدایی فضاها ۱۴۰
۳-۲-۵ نیازهای تخصصی هتلها ۱۴۰
۳-۵ معرفی فضاهای مختلف هتل جهت اتودهای اولیه ۱۴۱
۱-۳-۵ لابی ۱۴۱
۲-۳-۵ سیرکولاسیون فضاهای سرو غذا ۱۴۱
۳-۳-۵ فضاهای تفریحی ۱۴۲

۴-۳-۵ فضای اداری ۱۴۲
۱-۴-۳-۵ قسمت کارکنان ۱۴۳
۵-۳-۵ فضاهای پشتیبانی و خدمات ۱۴۵
۶-۳-۵ اتاقهای میهمان و سوئیتها ۱۴۶
۱-۶-۳-۵ طراحی اتاق میهمان ۱۴۶
۲-۶-۳-۵ مفهوم ترکیب اتاقهای میهمان ۱۴۷
۳-۶-۳-۵ شکل معماری ۱۴۷
۴-۶-۳-۵ تجهیزات طبقات اتاق میهمان ۱۴۸
۵-۶-۳-۵ ماکزیمم فضای طبقات اتاق میهمان ۱۴۹
۶-۶-۳-۵ انواع پلانهای طبقات اتاق میهمان ۱۴۹
۴-۵ فضاهای عمومی ۱۵۵
۱-۴-۵ طراحی فضاهای عمومی ۱۵۵

۲-۴-۵ ورودی های هتل ۱۵۶
۱-۲-۴-۵ امکانات لازمه برای ورودی های هتل ۱۵۶
۳-۴-۵ لابی ۱۵۷
۴-۴-۵ رستوران هتل ۱۵۸
۵-۴-۵ چایخانه ۱۶۱
۱-۵-۴-۵ فضاهای لازم چایخانه سنتی ۱۶۲
۶-۴-۵ آسانسورها ۱۶۲
۷-۴-۵ راهروها ۱۶۴
۸-۴-۵ بخش پذیرش ۱۶۶
۹-۴-۵ فضاهای کاربردی و چند منظوره در هتلها ۱۶۶
۱-۹-۴-۵ ویژگیهای یک فضای چند منظوره ۱۶۷
۲-۹-۴-۵ فرآیند طراحی در فضاهای چند منظوره ۱۶۷

۱۰-۴-۵ فضاهای تفریحی- ورزشی ۱۶۹
۵-۵ فضاهای خدمات و پشتیبانی ۱۷۰
۱-۵-۵ بخش تهیه مواد غذایی و فضاهای انبار ۱۷۳
فصل ششم : بررسی و معرفی چند نمونه هتل مطالعات مجتمع توریستی – هتل
۱-۶ نمونه هتلهای داخل کشور ۱۷۹
۱-۱-۶ هتل آزادی تهران ۱۷۹
۲-۱-۶ هتل بین المللی استقلال « هیلتون سابق » ۱۸۱
۲-۶ نمونه هتلهای خارج از کشور ۱۸۲
۱-۲-۶ هتل هیلتون ۱۸۲
۲-۲-۶ هتل شاهزلده اتسو ۱۸۴
۳-۲-۶ هتل میرامار ۱۸۶
۴-۲-۶ هتل کازینو کاپتشن ۱۸۸

فصل هفتم : ویژگی های سایت مورد نظر مطالعات مجتمع توریستی – هتل
۱-۷ بررسی وضع موجود سایت ۱۹۰
۱-۱-۷ شیب و توپوگرافی زمین ۱۹۰
۲-۱-۷ پوشش گیاهی ۱۹۳
۳-۱-۷ بررسی منابع آب ۱۹۴
۴-۱-۷ خطر گسلش ، زمین لرزه و موجهای توخته ۱۹۹
۲-۷ شکل و اندازه زمین ۲۰۲
۳-۷ ساخت و ساز موجود ۲۰۵
۴-۷ راهها و شبکه های دسترسی در طرح جامع ۲۰۶
۵-۷ امکانات و محدودیتهای دید و منظر ۲۱۰
۶-۷ اهمیت موقعیت سایت ۲۱۰
فصل هشتم : تکنولوژی ساخت و تأسیسات

۱-۸ مطالعات سازه ۲۱۳
۱-۱-۸ مصالح ساختمانی ۲۱۳
۲-۱-۸ شرایط اقلیمی ۲۱۵
۳-۱-۸ تکنولوژی ساختمان موجود ۲۱۶
۴-۱-۸ بررسی مسائل خاک و فونداسیون ۲۱۶
۵-۱-۸ انتخاب نوع مصالح و اسکلت ۲۱۷
۲-۸ تکنولوژی تأمین حرارت و برودت ساختمان ۲۱۷
۱-۲-۸ سیستم های تهویه یک پارچه با کانال ۲۱۸
۲-۲-۸ سیستم تهویه یک پارچه فن کویلی ۲۱۹
۳-۲-۸ سیستم چیلر مرکزی با فن کویل آبی ۲۲۰
۴-۲-۸ سیستم چیلر مرکزی با هواساز و کانال ۲۲۲
۳-۸ سیستم اعلام حریق ۲۲۴

۴-۸ سیستم صوتی ۲۲۵
۱-۴-۸ آکوستیک ۲۲۶
۵-۸ صدابندی اجزاء ساختمان ۲۲۸
۱-۵-۸ صدابندی دیوارها ۲۲۸
۲-۵-۸ صدابندی سقف ها ۲۲۸
۳-۵-۸ صدابندی درها و پنجره ها ۲۲۹
۴-۵-۸ صدابندی کانالهای تهویه ۲۳۰
۶-۸ کنترل صدا و ارتعاشات ۲۳۱
فصل نهم : معرفی طرح معماری و یرنامه فیزیکی آن
اهداف پروژه ۲۳۳
۱-۹ هدف و انگیزه انتخاب موضوع ۲۳۳
۲-۹ نقد طرح ۲۳۴

۳-۹ تجزیه و تحلیل سایت ۲۳۴
۴-۹ اصول رعایت شده در طراحی سایت ۲۳۵
۵-۹ معرفی طرح معماری ۲۳۹
فهرست منابع و مأخذ ۲۴۰

دانلود رساله مطالعات مجتمع توریستی

جهانگردی و صنعت توریسم

 • مطالعات معماری حرکت و سفر به منظور دیدار پدیده های ناشناخته و مناظر طبیعی در نهاد انسانی نهفته است و براساس همین دست آوردها و موفقیتها بود که سرزمینهای جدید کشف گردید و دایره داد و ستدها گسترش یافت . روستاها و شهرها و راهها و مراکز تجمعات انسانی از رونق بیشتری برخوردار گشت .
 • اینگونه مسافرتها تا انقلاب صنعتی اروپا بهمین انگیزه ها ادامه داشت ، اما پس از شکل گیری انقلاب صنعتی اروپا ایجاد دگرگونی عظیم در بسیاری از زمینه ها ، مقدمات شکل گیری صنعت توریسم فراهم گشت . صنعت توریسم علاوه بر اشتغال و درآمد زدایی و ارتقاء سطح فرهنگی به مثابه پلی قلمداد می گردد که انسانها و ملیتهای گوناگون را به یکدیگر ارتباط می دهد و موجبات استحکام پیوندهای اجتماعی ملل را فراهم ساخته و در بسط روابط بین الملل و برقراری صلح جهانی نیز سهم بسزایی را ایفا می کند .
 • با توجه به اهمیت جهانی این صنعت بدون تردید شهر مشهد با توجه بوجود جاذبه های عظیم تاریخی دارای جایگاه ویژه ای است که در اثر توجه بیشتر می تواند به یکی از قطب های توریستی ایران تبدیل گردد و جهانگردان را به طرف این منطقه بکشاند .۱
مطالب مشابه :   مطالعات اقامتگاه بین راهی | دانلود رساله اقامتگاه بین راهی

دانلود پروپوزال مطالعات مجتمع توریستی

۱ . منشی زاده ، ۱۳۷۶ ، ص ۱ .
۱-۲ مفهوم جهانگردی
رساله معماری لغت توریسم بمعنای سیاحت در داخل و خارج از کشور در حالیکه جهانگردی در فارسی به معنی جهان را گشتن و سیر آفاق کردن معنی می دهد و سفرهای داخلی را در بر نمی گیرد . در زبان فارسی کلمه سیاح در گذشته به کسانی گفته می شود که با هدفی و منظور مشخصی دست به سفر می زدند . مانند سعدی و ناصر خسرو و این واژه در زبان فارسی تا نیمه اول قرن بیستم در معنای فوق به کار می رفت تا آنکه واژه جهانگرد و جهانگردی جای آن را گرفت .۲
در سال ۱۹۲۵، کمیته مخصوص آمارگیری مجمع ملل افراد زیر را جهانگرد شناخت :
– کسانیکه برای تفریح و دلایل شخصی یا مقاصد پزشکی و درمانی سفر می کنند .
– کسانیکه برای شرکت در کنفرانسها ، نمایشگاهها ، مراسم مذهبی ، مسابقات ورزشی و از این قبیل به کشورهای دیگر می روند .
– کسانیکه به منظور بازار یابی و امور بازرگانی مسافرت می کنند .
– کسانیکه به قصد سفر به مکانی دیگر را دارند و در مسیر راه تا ۲۴ ساعت اقامت می نمایند .۱

دانلود مطالعات مجتمع توریستی

۱ . فیض بخش ، ۱۳۵۵ ، ص ۱۲ .
۲ . طلائی ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۴۷ .
تعاریف بسیار زیادی از واژه جهانگرد شده اما در تعریف جامع جهانگردی باید کلیه عواملی که بنحوی از انحناء در جهانگردی اثر می گذارند مد نظر قرار گیرند . این عوامل عبارتند از :
– عرضه کنندگان خدمات و کالاهایی که مورد نیاز جهانگردی هستند .
– دولت، سیاستهای دولتی در مورد جهانگردی .
– جامعه میزبان ، فرهنگ و تلقی ها ، جاذبه های جهانگردی .
جهانگردی ترکیبی از فعالیتها ، خدمات ، سیاستها ، خط مشی ها ، ضوابط فرهنگ ها ، کالاهایی هستند که برای تحقیق یک سفر سیاحتی ضرورت دارد .
جهانگردی را از حیث نوع بشرح زیر تقسیم می نمایند :

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات مجتمع توریستی

– جهانگردی قومی .
– جهانگردی تاریخی .
– جهانگردی هنری .
– جهانگردی کاری .
– جهانگردی تفریحی .۱
اثراتی که جهانگردی در کشورهای مختلف باقی می گذارد ، عبارتند از :
– صدور کالا از طریق خرید و ره آوردهای جهانگردی توسط سیاحان .
– ایجاد خدمات مختلف برای استفاده جهانگردان .
– توسعه و پیشرفت انواع تأسیسات جهانگردی و صنایع وابسته به آن .
– توسعه و پیشرفت آژانسهای مسافرتی .
– توسعه و پیشرفت حمل و نقل .
– استفاده از درآمد ناشی از سرمایه گذاریهای خارجی .
– توسعه راهها و فرودگاهها .
– ایجاد مؤسسات و مراکز حفظ و نگهداری آثار باستانی و تاریخی .
– توسعه مؤسسات دیگر وابسته به جهانگردی .۲
۱-۱-۲ قطع نامه سازمان ملل متحد راجع به جهانگرد
قطعنامه سازمان ملل متحد در ۴ نوامبر ۱۹۶۷ که به اتفاق آراء به تصویب رسیده است ، حاکی از آن است که از آنجا که سیاحت و جهانگردی بین المللی نقشی مهم و ارزنده ای را در اقتصاد و بازرگانی دارد و ازآنجا که جهانگرد نه تنها در اقتصاد یک کشور ، بلکه در زندگی اجتماعی و فرهنگی و هنری تمام ملتها و جوامع بشری سهم بزرگی ایفا می کنند و از آنجائیکه توسعه جهانگردی و شناخت تمدنها و سنتها و آداب و رسوم بین المللی مسلماً به پایداری صلح بین المللی کمک می کند و از آنجا که جهانگردی یک فعالیت اساسی و مطلوب انسانی است که شایسته تحسین و تشویق از جانب همه ملتها و دولتها است . سازمان ملل به اتفاق آراء نباید پیشنهاد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان در سال ۱۹۹۷ شعاری تحت عنوان توریسم گذرنامه ای برای صلح اعلام و از تمامی دولتهای عضو مصراً می خواهد از این سال بعنوان آزمایش تا آنجا که ممکن

مطالب مشابه :   مطالعات زائرسرا ۱۰۰ صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات مجتمع توریستی

۲ . اکبری ، ۱۳۷۸ ، ص ۵ .
است در امر توسعه و گسترش مسافرت و جهانگردی اقدامات لازم و ضروری اعمال نمایند .۱

۲-۲ اهمیت جهانگردی در سطح جهان
عصر فعلی ، عصر ارتباطات ، عصر شکستن مرزها ، دوره تکامل روابط فرهنگی – اجتماعی بین المللی مختلف جهان است . درعصر کنونی امکانات بسیار گسترده ارتباطی و وسایل حمل و نقل ، محدودیت ارتباط انسانی بین جوامع مختلف را از بین برده است
انسان بسیار فراتراز زمان و مکان خویش به پیش می تازد و در این میان جهانگردی و سفر بعنوان یک مقوله اساسی و مهم در زندگی بشر امروز مطرح است . انسان امروز مرزها را می شکند تا به ارتقاء سطح فرهنگ ، آگاهی ، دانش و بینش و اطلاعات جدید دست یابد . در این شرایط ملتی که ارزشهای فرهنگی و اعتقادی بالایی دارد ، می تواند فرهنگ ، پیشینه و سوابق مذهبی ، تاریخی ، سیاسی ، اجتماعی و … خود را به جهانیان بنمایاند .
ایران بعنوان یکی از کشورهای کهن جهان و با سوابق بسیار تاریخی نمونه بسیار ارزشمندی ازاعتقادات ، اندیشه ها ، تجارب و میراث
۱ . امین الرعایا ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۱۸ .

ریز فضا های مطالعات مجتمع توریستی

 • فرهنگی بشری است . متأسفانه این ارزشهای بسیار بالا چه از لحاظ مذهبی ، تاریخی ، فرهنگی برای بسیاری از ملل جهان ناشناس مانده است .
  جهانگردی ، مجموعه و منظومه ای متشکل از جهانگرد ، عرضه کنندگان کالا و خدمات ، دولت و جامعه میزبان می باشد که با یکدیگر در تعادل و ارتباط بوده وهدف جذب و جلب جهانگرد را دنبال می کنند . بعبارتی جهانگردی ، صنعتی چند بعدی است که در برگیرنده هتلها ، میهمانسراها ، رستورانها ، مراکز تفریحی ، جاذبه های جهانگردی ، سیستم حمل و نقل ، واحدهای خدمات جهانگردی و واحدهای دیگر که مجموعاً جهانگردی را در یک کشور شکل می دهد . به تعبیر دیگر ، جهانگردی سفری است که بیش از ۱۰۰مایل از کشور خود مسافر دورتر ، بیش از ۲۴ ساعت و کمتر از یکسال باشد و شخص همراه خود پول داشته باشد تا اینکه در محل مورد نظر کسب درآمد کند .
 • در حال حاضر پدیده جهانگردی نقش بسیار فعال اقتصادی در سطح بین المللی دارد . سهم اول را تولید ناخالص ملی و نقش سوم را در تجارت بین المللی ، طبق آمار سال ۱۹۹۴ ، ۵۲۸ میلیون و ۴۰۰هزار نفر در سطح جهان رفت و آمد داشته اند و از این طریق ۳۲۱ میلیارد و ۴۶۶ میلیون دلار عاید کشورهای میزبان شده است . ولی توزیع و پراکندگی این درآمد بسیار ناعادلانه بوده است . کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشترین سهم و کشورهای آفریقایی و آسیایی کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند . ایران در سال ۱۳۷۲ بیش از ۳۳۰هزار جهانگرد و درآمدی ۱۷۰میلیون دلار داشته است . یعنی سهم ما ۶% از کل اقتصاد جهانی است .
  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
 • پسورد فایل : www.jamadadi.com