×

پروژه مجتمع مسکونی ( طرح نهایی )

۱۵,۰۰۰ تومان

رساله کتابخانه دیجیتال

۳۰,۰۰۰ تومان

مبانی ریزی کالبدی

۱۰,۰۰۰ تومان

پروژه نهایی مجتمع تجاری و اداری

۳۰,۰۰۰ تومان

مرمت ابنیه خانه لباف اصفهان

۵۰,۰۰۰ تومان

پروژه بیمارستان کودکان ( کد ، تری دی ، شیت )

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود رساله موزه فرش

۱۵,۰۰۰ تومان

مطالعات مجتمع توریستی هتل

۱۰,۰۰۰ تومان

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی

۱۰,۰۰۰ تومان

مطالعات مبانی نظری ساختمان نمایشگاه

۱۰,۰۰۰ تومان
0