×

مبانی ریزی کالبدی

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی معماری معاصر ایران و فضا گرا

۳,۰۰۰ تومان

نحوه ی سازماندهی(شکل ساختار مسکونی)

۵,۰۰۰ تومان

جزوه درس طراحی و تولید صنعتی

۱۰,۰۰۰ تومان

جزوه فناوری های نوین ساختمان

۸,۰۰۰ تومان

گرمایش از کف

۵,۰۰۰ تومان

مطالعات مجتمع مسکونی

۱۵,۰۰۰ تومان

شناخت بتن

۵۰,۰۰۰ تومان

نقش کالبدی میدان نقش جهان توسعه

۵,۰۰۰ تومان

مقاوم سازی ساختمانهای بنایی

۵,۰۰۰ تومان
0