×

رساله کتابخانه دیجیتال

۳۰,۰۰۰ تومان

پروژه نهایی مجتمع تجاری و اداری

۳۰,۰۰۰ تومان

پروژه بیمارستان کودکان ( کد ، تری دی ، شیت )

۱۵,۰۰۰ تومان

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی

۱۰,۰۰۰ تومان

مطالعات مبانی نظری ساختمان نمایشگاه

۱۰,۰۰۰ تومان

رساله کتابخانه – طرح نهایی

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه – بررسی فرسودگی شغلی و راه کارهای کاهش آن

۵۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه خانه سالمندان

۱۳۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

رساله خانه سالمندان

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

دانلود رساله موزه فرش کامل

۱۶۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان
0