×

گرمایش از کف

۵,۰۰۰ تومان

طرح هادی روستای دریکنده (پروژه ی روستا)

۱۵,۰۰۰ تومان

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی

۵,۰۰۰ تومان

کوی آزادی (شهرستان تفت) (برنامه ریزی کالبدی)

۶,۰۰۰ تومان

الگوبرداری سازه ای از طبیعت (انسان ، طبیعت ، معماری)

۸,۰۰۰ تومان

روستای علوی (پروژه ی روستا)

۵,۰۰۰ تومان

انسان طبیعت معماری معرفی مورچه

۵,۰۰۰ تومان

نورپردازی

۷,۰۰۰ تومان

برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی

۱۰,۰۰۰ تومان

مقاله ی با رفرنس ترمیم و مقاوم سازی ساختمان

۱۰,۰۰۰ تومان
0