×

طرح هادی روستای دریکنده (پروژه ی روستا)

۱۵,۰۰۰ تومان

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی

۵,۰۰۰ تومان

کوی آزادی (شهرستان تفت) (برنامه ریزی کالبدی)

۶,۰۰۰ تومان

الگوبرداری سازه ای از طبیعت (انسان ، طبیعت ، معماری)

۸,۰۰۰ تومان

روستای علوی (پروژه ی روستا)

۵,۰۰۰ تومان

علی آباد عسگرخان (پروژه ی روستا)

۵,۰۰۰ تومان

بررسی جامع کف سازی در ساختمان

۷,۰۰۰ تومان

ایده تا فرم در موضوع طراحی

۳,۰۰۰ تومان

بررسی معماری (زاها حدید)Zaha hadid

۴,۰۰۰ تومان

بررس و اجرای فونداسیون

۵,۰۰۰ تومان
0