×

گرمایش از کف

۵,۰۰۰ تومان

پروژه سیستم قالب تونلی

۷,۰۰۰ تومان

پروژه سقف کرمیت

۶,۰۰۰ تومان

طرح هادی روستای دریکنده (پروژه ی روستا)

۱۵,۰۰۰ تومان

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی

۵,۰۰۰ تومان

کوی آزادی (شهرستان تفت) (برنامه ریزی کالبدی)

۶,۰۰۰ تومان

الگوبرداری سازه ای از طبیعت (انسان ، طبیعت ، معماری)

۸,۰۰۰ تومان

روستای علوی (پروژه ی روستا)

۵,۰۰۰ تومان

علی آباد عسگرخان (پروژه ی روستا)

۵,۰۰۰ تومان

نورپردازی

۷,۰۰۰ تومان
0