×

پروژه مرمت خانه هریتاش

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

فایل اتوکد دیتیل ساختمانی

۱۵,۰۰۰ تومان

بیش از ۱۰۰۰ دتایل ساختمانی

۱۵,۰۰۰ تومان

رساله ی کامل خانه ی موسیقی همراه با منابع و مواخذ

۲۵,۰۰۰ تومان

رساله فرودگاه

۱۳۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

پلان زندان جزئیات اجرایی

۵,۰۰۰ تومان

پروژه موزه

۵,۰۰۰ تومان

موزه حشرات

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

بررسی روند شکل گیری ساخت مسجد در ایران (همراه با منابع)

۷,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۱۴ شهر اصفهان

۵,۰۰۰ تومان
0