×

پروژه نهایی مجتمع تجاری و اداری

۳۰,۰۰۰ تومان

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی

۱۰,۰۰۰ تومان

رساله کتابخانه – طرح نهایی

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

پایان نامه – بررسی فرسودگی شغلی و راه کارهای کاهش آن

۵۰,۰۰۰ تومان

ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ

۵,۰۰۰ تومان

شهر چیست؟ لوییس مامفورد

۱۰,۰۰۰ تومان

رساله ی کامل خانه ی موسیقی همراه با منابع و مواخذ

۲۵,۰۰۰ تومان

رساله فرودگاه

۱۳۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

موزه حشرات

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۱۴ شهر اصفهان

۵,۰۰۰ تومان
0