×

بررسی معماری معاصر ایران و فضا گرا

۳,۰۰۰ تومان

معماری از دیدگاه اسلام

۱۰,۰۰۰ تومان

نحوه ی سازماندهی(شکل ساختار مسکونی)

۵,۰۰۰ تومان

گرمایش از کف

۵,۰۰۰ تومان

پروژه سیستم قالب تونلی

۷,۰۰۰ تومان

پروژه سقف کرمیت

۶,۰۰۰ تومان

معرفی پلی استایرن

۶,۰۰۰ تومان

طرح هادی روستای دریکنده (پروژه ی روستا)

۱۵,۰۰۰ تومان

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی

۵,۰۰۰ تومان

الگوبرداری سازه ای از طبیعت (انسان ، طبیعت ، معماری)

۸,۰۰۰ تومان
0