×

جزوه فناوری های نوین ساختمان

۸,۰۰۰ تومان

امکان سنجی ساخت بتن مگر با استفاده از خرده شیشه و سنگدانه های بازیافتی

۵,۰۰۰ تومان

سکونتگاه های غیر رسمی و بهسازی محله

۵,۰۰۰ تومان

شهر چیست؟ لوییس مامفورد

۱۰,۰۰۰ تومان

ضوابط پارکینگ

۵,۰۰۰ تومان

مجموعه ضوابط،مقررات و مصوبات موردی

۵,۰۰۰ تومان

مجموعه کامل مباحث مقررات ملی ساختمان

۱۰,۰۰۰ تومان
0